Latvijas likumdošana

Nacionālas enerģētikas un klimata plāns 2021-2030.

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030.gadam (turpmāk – Plāns) ir dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas plānošanai, kas nosaka Latvijas valsts enerģētikas un klimata politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem desmit gadiem, ņemot vērā ieskicētos ilgtermiņa attīstības virzienus.

 


 

Transporta enerģijas likums

Šis likums nosaka nosacījumus transporta enerģijas apritei un infrastruktūrai, kā arī transporta enerģijas kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību.

 


Klimatneitralitātes stratēģija 2050

Stratēģija ir ilgtermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai vienlaicīgi ar klimata pārmaiņu ierobežošanu un samazināšanu vairotu Latvijas tautsaimniecības ekonomisko konkurētspēju, kā arī lai Latvijas iedzīvotājiem tiktu nodrošināta droša dzīves vide.


Transporta attīstības pamatnostādnes 2021-2027

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (turpmāk – TAP2027) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments transporta nozares attīstībai, un tajā izvirzītais mērķis ir vērsts uz ilgtspējīgu cilvēka mobilitātes vajadzību apmierināšanu, vienlaikus sniedzot ieguldījumu valsts ekonomiskajā izaugsmē, t.sk. uzņēmējdarbības vides attīstībā un pieejamībā.

  


Publisko iepirkumu likums

Ar 2021. augustu ir pieņemti grozījumi šajā likumā, kuri nosaka ka 80% no iepirktajām automašīnām ir jāatbilst tīra automobīļa statusam. Kādiem parametriem atbilst tīrs transportlīdzeklis katrā nokategorijām un kādos gadījumos ir pieļaujami izņēmumi var iepazīties šajā dokumentā.


Ministru kabineta instrukcija Nr.12.

Šajā instrukcijā ir atrunātas, tai skaitā ekoloģiskās, prasības kādām ir jāatbilst valsts pārvaldes automašīnu iepirkumiem.

Back to top