Valsts atbalsts

Atbalsts elektro auto iegādei

2022. gadā tiek plānots ieviest atbalstu elektroauto un Pug-in hibrīda auto iegādei fiziskām personām. Plānotais atbalsts paredzēts sekojošā apmērā:

Elektroauto:

  • Jauns – 4500 EUR
  • Lietots – 2250 EUR

Jauna Plug-in Hibrīda auto iegādei 2500 EUR.

Tāpat ir plānots papildus atbalsts 1000 EUR, ja persona nodod utilizācijai veco auto, kurš bijis lietots satiksmē vismaz pēdējos 2 gadus.

Lai šo atbalstu saņemtu, personai ir jāpņemās gadā nobraukt vismaz 13 000 km un saglabāt auto savā īpašumā vismaz 4 gadus.

Kopējais paredzētais finansējums ir 10 000 000 eur.


Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa

“Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts

bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei” nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma

“Par piesārņojumu”

32.2 panta 4.6 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei” (turpmāk – konkurss) nolikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG emisijas) samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas:

2.1. par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g CO2/km (turpmāk – elektromobilis);

2.2. par mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un tai pat laikā tam ir uzstādīts iekšdedzes dzinējs, un kopējās SEG emisijas ir līdz 50g CO2/km (turpmāk – spraudņa hibrīdauto).

3. Projekta iesnieguma iesniedzējs  ir:

3.1. šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē – Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas ir attiecīgi elektromobiļa vai spraudņa hibrīdauto izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā;

3.2. šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē – akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) pārziņā esošajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēts komersants, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkojis un reģistrējis transportlīdzekļu tirdzniecības vietu.

4. Konkursa ietvaros atbalsta gala saņēmējs un finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs ir fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kas pie projekta īstenotāja (projekta iesnieguma iesniedzējs, kas ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta līgums) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” (turpmāk – Vides investīciju fonds)) iegādājas elektromobili vai spraudņa hibrīdauto (turpmāk – atbalsta gala saņēmējs).

5. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir 10 000 000 euro.

6. Konkursa ietvaros apstiprināto projektu aktivitātes īsteno līdz brīdim, kamēr beidzas šo noteikumu 5. punktā minētais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

7. Konkursa ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

7.1. jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas atbilstoši automobiļu klasifikatoram elektromobiļu, kuriem nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 150 kilometri un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegāde. Šo noteikumu izpratnē ar jaunu elektromobili vai hibrīdauto saprot automobili, kas iepriekš nav ticis reģistrēts Latvijas Republikā un kura odometra rādījums reģistrācijas brīdī nepārsniedz 500 km;

7.2. lietotu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas atbilstoši automobiļu klasifikatoram elektromobiļu, kuriem nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 150 kilometri, saskaņā ar Eiropas Jauno braukšanas ciklu (NEDC) vai Vispasaules harmonizēto vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūru (WLTP) testa datiem jaunam elektromobilim, un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegāde;

7.3. jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas atbilstoši automobiļu klasifikatoram spraudņa hibrīdauto, kuriem nobraukums tikai ar enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 50 kilometri transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegāde;

7.4. atbalsta gala saņēmēja īpašumā esoša Latvijas Republikā vismaz pēdējos trīs gadus reģistrēta ar derīgu tehniskās apskates uzlīmi un lietota M1 un N1 kategorijas atbilstoši automobiļu klasifikatoram transportlīdzekļa, kas aprīkots tikai ar iekšdedzes dzinēju un ciklā starp pēdējām trijām pamatpārbaudes apskatēm ir nobraucis vidēji vismaz 5000 km gadā, norakstīšana, nododot to apstrādes uzņēmumam.

8. Atbalsts, kas minēts šo noteikumu 7.4. apakšpunktā, atbalsta gala saņēmējam tiks piešķirts tikai kopā ar kāda no šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minēto atbalstu transportlīdzekļa iegādes brīdī.

9. Transportlīdzekļa norakstīšanu, nododot to apstrādes uzņēmumam saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu, lai saņemtu šo noteikumu 7.4. apakšpunktā noteikto atbalstu, nodrošina atbalsta gala saņēmējs.

10. Šo noteikumu 7. punktā minētās aktivitātes īsteno Latvijas Republikas teritorijā un atbalsta gala saņēmējs nopirkto transportlīdzekli reģistrē Latvijas Republikā.

II. Prasības projektu iesniedzējiem un atbalsta gala saņēmējiem

11. Projekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu projekta iesniegumu, kurā ietver 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes.

12. Projekta iesnieguma iesniedzējs konkursa ietvaros nevar pretendēt uz finansējuma saņemšanu, ja:

12.1. projekta iesnieguma iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama Valsts ieņēmumu dienesta informācija par nodokļu parādiem, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

12.2. pret projekta iesnieguma iesniedzēju ir vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām vai projektiem saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

12.3. projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai prettiesiski centies ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

12.4. projekta iesnieguma iesniedzējam ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums;

12.5. pret projekta iesnieguma iesniedzēju vai personu, kura ir projekta iesniedzēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju, vai projekta iesniedzēja patieso labuma guvēju ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas

12.6. projekta iesnieguma iesniedzējs vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

12.6.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

12.6.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

12.6.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

12.6.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

12.7. projekta iesnieguma iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

12.7.1. viena vai vairāku tādu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

12.7.2. personas nodarbināšana bez rakstiski noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem (šī deklarācija iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu).

13. Viens atbalsta gala saņēmējs visā šo noteikumu 6. punktā minētajā laika periodā var iegādāties ne vairāk kā trīs šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minētos transportlīdzekļus.

III. Finansējuma apmēra noteikšana

14. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums:

14.1. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros vienam elektromobilim ir 4 500 euro;

14.2. šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros vienam transportlīdzeklim ir 2 250 euro;

14.3. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros par viena transportlīdzekļa norakstīšanu, nododot to apstrādes uzņēmumam, ir 1 000 euro.

15. Konkursa ietvaros finanšu instrumenta finansējumu var saņemt, ja:

15.1. atbalsta gala saņēmējs iegādājas no projekta īstenotāja šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minēto transportlīdzekli, kura pārdošanas cena bāzes komplektācijā nepārsniedz 50 000 euro (bez PVN);

15.2. šo noteikumu 7.2. aktivitātes gadījumā transportlīdzekļa iegādes cena nav zemāka par 5 500 euro (bez PVN).

16. Projekta īstenotājam šo noteikumu 7.1. vai 7.3. apakšpunktā minētā transportlīdzekļa iegādei ir jāpiedāvā atbalsta gala saņēmējam papildus atlaide vismaz 1000 euro (bez PVN) apmērā vai cits viens vai vairāki papildu stimulējoši risinājumi šajā punktā minētā finansiālā ekvivalenta apmērā.

17. Šo noteikumu izpratnē atbalsts netiek sniegts atbalsta gala saņēmējam. Šo noteikumu izpratnē projekta īstenotajam tiek sniegts atbalsts, kas ir kvalificēts kā komercdarbības atbalsts atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības dalību 107. panta 3. punktu.

IV. Konkursa ietvaros attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

18.1. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajai aktivitātei jauna elektromobiļa iegādes izmaksas;

18.2. šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei lietota elektromobiļa iegādes izmaksas;

18.3. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei jauna spraudņa hibrīdauto iegādes izmaksas;

18.4. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajai aktivitātei transportlīdzekļa norakstīšanas, nododot to apstrādes uzņēmumam, atbalsta izmaksas.

19. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja:

19.1. tās atbilst šo noteikumu 18. punktā minētajām izmaksām;

19.2. atbalsta gala saņēmējs kļūst par iegādātā elektromobiļa vai spraudņa hibrīdauto īpašnieku vai turētāju, ievērojot šo noteikumu 54. punkta nosacījumus;

19.3. atbalsta gala saņēmējs nodrošina šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunkta ietvaros iegādātā transportlīdzekļa ekspluatāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes jomā;

19.4. ir veikta šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunkta ietvaros iegādātā transportlīdzekļa pastāvīga reģistrācija Latvijas Republikas teritorijā uz atbalsta gala saņēmēja vārda un atbalsta gala saņēmējs nodrošina, ka netiek veikti pārdošanas, mainīšanas, ieguldīšanas kapitālsabiedrībā vai nodošanas bez atlīdzības darījumi, kā rezultātā notiek īpašuma tiesības maiņa četrus gadus. Atbalsta gala saņēmējs nodrošina minimālo vidējo ikgadējo nobraukumu 13 000 km gadā četrus gadus kopš tā iegādes brīža vai bet ne ātrāk lsīdz tiek sasniegts nobraukums 52 000 km

19.5. šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētais ierobežojums attiecībā uz īpašumtiesību maiņu neattiecas uz statusa maiņu no “turētājs” uz “īpašnieks” finanšu līzinga gadījumā;

19.6. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros norakstītais transportlīdzeklis, nododot to apstrādes uzņēmumam:

19.6.1. rūpnieciski ir aprīkots ar jebkāda motora darbības tilpuma un ar jebkādu degvielu darbināmu iekšdedzes dzinēju;

19.6.2. pēdējos trīs gadus ir izmantots ceļu satiksmē un tam ir derīga tehniskās apskates uzlīme;

19.6.3. ir norakstīts saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu un atbalsta gala saņēmējam ir izsniegts apstrādes uzņēmuma izdots likvidācijas sertifikāts;

19.7. Atbalsta gala saņēmējs vismaz četrus kalendāra gadus pēc transportlīdzekļa iegādes datuma neizmanto ar atbalstu iegādāto transportlīdzekli saimnieciskās darbības veikšanai.

20. Konkursa ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

20.1. izmaksas, kas tiek segtas citu finansējuma programmu ietvaros vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

20.2. samaksa par aizdevuma pieteikuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

20.3. transportlīdzekļa transportēšanas izmaksas līdz apstrādes uzņēmumam, transportlīdzekļa norakstīšanai, un tā utilizācijas izmaksas;

20.4. atbalsts par norakstīto transportlīdzekli, nododot to apstrādes uzņēmumam, kas neatbilst šo noteikumu 19.6. apakšpunktā noteiktajam;

20.5. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

V. Konkursa izsludināšanas kārtība

21. Konkursu izsludina 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

22. Vides investīciju fonds izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finanšu instrumenta finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi un kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem.

23. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda ievieto Vides investīciju fonda tīmekļvietnē vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un vadlīnijas atbalsta gala saņēmējiem par šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minēto transportlīdzekļu iegādes kārtību pie projekta īstenotāja.

24. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir ne mazāks kā viens mēnesis pēc konkursa izsludināšanas.

VI. Projekta iesnieguma un atbalsta pieteikuma saturs un to iesniegšanas kārtība

25. Lai piedalītos konkursā, projekta iesniedzējs aizpilda un elektroniska dokumenta veidā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz Vides investīciju fondā projekta iesnieguma veidni (1. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa”) un papildus iesniedzamos dokumentus:

25.1. projekta iesniedzēja lēmumu par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izrakstu, kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai padomes) pārstāvis;

25.2. transportlīdzekļa izgatavotāja oficiāla pilnvara pārstāvēt tā intereses Latvijā (ja attiecināms);

25.3. pilnvaru, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms);

25.4. vienošanos starp projekta iesniedzēju un līzinga devēju par līzinga piešķiršanu atbalsta gala saņēmējiem transportlīdzekļu iegādei no projekta iesniedzēja un transportlīdzekļu reģistrāciju uz atbalsta gala saņēmēja vārda projekta monitoringa perioda ietvaros (ja attiecināms).

26. Projekta iesnieguma iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

26.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

26.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

26.3. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

26.4. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo DOC, DOCX vai PDF formātā;

26.5. visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro;

26.6. projekta iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesnieguma iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskiem dokumentiem un dokumentu juridisko spēku;

27. Vides investīciju fonds reģistrē saņemtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numurus un septiņu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru.

28. Vides investīciju fonds izskata tikai tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti Vides investīciju fondā līdz konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām.

29. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, tas netiek vērtēts un Vides investīciju fonds rakstiski informē projekta iesnieguma iesniedzēju par projekta iesnieguma saņemšanu pēc termiņa beigām un atteikumu to vērtēt.

30. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesnieguma iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai projekta iesnieguma iesniedzēja pilnvarota persona.

31. Atbalsta gala saņēmējs aizpilda pieteikumu par atbalsta saņemšanu (2. pielikums “Pieteikums atbalsta saņemšanai”), ko iesniedz projekta īstenotājam pirms šo noteikumu 7.1, 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minētā transportlīdzekļa iegādes. Projekta īstenotājs pieteikumu par atbalsta saņemšanu glabā četrus gadus.

32. Atbalsta gala saņēmējs, sagatavojot pieteikumu par atbalsta saņemšanu ievēro nosacījumus dokumentu noformēšanai, kas norādīti šo noteikumu 26. punktā.

33. Ja pieteikums atbalsta saņemšanai tiek sagatavots papīra formātā, atbalsta gala saņēmējs to iesniedz projekta īstenotājam personīgi klātienē. Atbalsta gala saņēmējs sagatavojot pieteikumu atbalstam papīra formātā ievēro tos pašus nosacījumus kas, attiecināti uz projekta iesnieguma iesniedzēju šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3. apakšpunktā. Pieteikumu atbalsta saņemšanai paraksta atbalsta gala saņēmējs.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

34. Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai Vides investīciju fonds izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

35. Vērtēšanas komisijas darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar Vides investīciju fonda rīkojumu.

36. Vērtēšanas komisijā ietilpst divi Vides investīciju fonda pārstāvji, kā arī pa vienam pārstāvim no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija), Satiksmes ministrijas un CSDD. Vērtēšanas procesa administrēšanu nodrošina Vides investīciju fonds. Vērtēšanas komisiju vada Vides investīciju fonda pārstāvis.

37. Projekta iesniegumu vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 3. pielikumā “Vērtēšanas kritēriji” (turpmāk – 3. pielikums). Vērtēšanas kritērijus vērtē ar “Jā” vai “Nē”, vai “NA” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst, “NA” – nav attiecināms) šādā secībā:

37.1. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem precizējamiem vērtēšanas kritērijiem, tai skaitā arī aritmētiskas kļūdas, Vides investīciju fonds rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina projekta iesniegumu precizēt desmit darbdienu laikā no dienas, kad saņemta no Vides investīciju fonda informācija par projekta iesnieguma neatbilstību precizējamiem vērtēšanas kritērijiem;

37.2. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikuma neprecizējamiem vērtēšanas kritērijiem, Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

38. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 37.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, to vērtē atkārtoti atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām.

39. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 37.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

40. Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, ja projekta iesniegums atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un projekta īstenošanas nosacījumi

41. Vides investīciju fonds un projekta iesniedzējs projekta līgumu paraksta 30 darbdienu laikā pēc Vides investīciju fonda lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas.

42. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu līdz šo noteikumu 41. punktā minētajam termiņam, tas zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

43. Projekta līgumu sagatavo Vides investīciju fonds. Projekta līgumā ietver:

43.1. Vides investīciju fonda rekvizītus;

43.2. projekta īstenotāja rekvizītus;

43.3. līguma darbības termiņu;

43.4. projekta īstenotāja tiesības un pienākumus;

43.5. Vides investīciju fonda tiesības un pienākumus;

43.6. strīdu izskatīšanas kārtību;

43.7. līgumsodus;

43.8. pirkuma līguma starp projekta īstenotāju un atbalsta gala saņēmēju formu;

43.9. kopsavilkuma atskaite formu;

43.10. personas datu apstrādes nosacījumus;

43.11. citus nosacījumus.

44. Projekta līguma neatņemama sastāvdaļa ir projekta iesniegums.

45. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus, projekta īstenotājs iesniedz Vides investīciju fondā pieprasījumu par nepieciešamajiem grozījumiem projekta līgumā, pamatojot grozījumu nepieciešamību. Vides investīciju fonds pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē grozījumu nepieciešamību un sniedz atbildi 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas.

46. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus un grozījumu ierosinātājs ir Vides investīciju fonds, tas nosūta projekta īstenotājam sagatavotos projekta līguma grozījumus, kā arī pamato grozījumu nepieciešamību. Projekta īstenotājs 10 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas izvērtē tos un sniedz atbildi Vides investīciju fondam.

47. Ja grozījumus projekta līgumā nepieciešams izdarīt, jo mainījušies projekta īstenotāja dati (kontaktinformācija vai bankas rekvizīti), Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no projekta īstenotāja sagatavo atbilstošus grozījumus projekta līgumā.

48. Projekta īstenotājs nodrošina publicitāti par dalību konkursā:

48.1. ievietojot savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) informāciju par to;

48.2. tirdzniecības vietā izvietojot banneri par finanšu instrumentu atbilstoši finanšu instrumenta simbolikas un tās lietošanas noteikumiem;

48.3. brīvprātīgi veicot citus publicitātes pasākumus, saskaņojot ar Vides investīciju fondu.

49. Projekta īstenotājs projekta līguma darbības laikā reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējam datumam) aizpilda un nosūta Vides investīciju fondam kopsavilkuma atskaiti par šo noteikumu 7.1, 7.2. un 7.3. apakšpunktā pārdoto transportlīdzekļu skaitu atbalsta gala saņēmējiem un šo noteikumu 7.4. apakšpunktā norakstīto, nododot apstrādes uzņēmumam, transportlīdzekļu skaitu, un pievieno pamatojošo dokumentu kopijas, tai skaitā atbalsta gala saņēmēju pieteikumus atbalsta saņemšanai, apstrādes uzņēmumu izsniegtos transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātus un transportlīdzekļa apmaksas dokumentus.

IX. Pieteikuma atbalsta saņemšanai izvērtēšana

50. Atbalsta gala saņēmēju iesniegtos pieteikumus atbalsta saņemšanai projekta īstenotājs izvērtē piecu darba dienu laikā tādā secībā kādā tie iesniegti projekta īstenotājam.

51. Ja iesniegtajā pieteikumā atbalsta saņemšanai tiek konstatētas neatbilstības, projekta īstenotājs informē par to atbalsta gala saņēmēju un lūdz iesniegt jaunu pieteikumu.

52. Projekta īstenotājs pēc iesniegtā pieteikuma izvērtēšanas, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām, informē atbalsta gala saņēmēju par piekrišanu šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minētā transportlīdzekļa pārdošanai, piešķirot atbalstu šo noteikumu 14. punktā noteiktajā apjomā un piedāvājot šo noteikumu 16. punktā noteikto papildu stimulējošo risinājumu.

X. Līguma par transportlīdzekļa iegādi noslēgšana un īstenošanas nosacījumi

53. Projekta īstenotājs pēc šo noteikumu 43. punktā minētā lēmuma pieņemšanas slēdz pirkuma līgumu par šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minētā transportlīdzekļa pārdošanu atbalsta gala saņēmējam.

54. Atbalsta gala saņēmējs var izmantot līzinga devēja, kas ir kredītiestāde vai ES dalībvalstu kredītiestādes filiāle vai kam ir izsniegta licence patērētāju kreditēšanai (turpmāk – līzinga devējs), finanšu līzinga pakalpojumus, ar nosacījumu, ka atbalsta gala saņēmējs līdz šo noteikumā 59. punktā noteiktajam beigu termiņam nodrošina elektromobiļa vai spraudņa hibrīdauto reģistrāciju uz atbalsta gala saņēmēja vārda.

XI. Projekta īstenotājam pieejamie maksājumi un maksāšanas kārtība

55. Pēc šo noteikumu 52. punktā minētās kopsavilkuma atskaites saņemšanas Vides investīciju fonds piecu darbadienu laikā izvērtē iesniegto dokumentāciju, tai skaitā atbilstību izmaksu attiecināmībai, sagatavo lēmumu par finansējuma izmaksu un nosūta to ministrijai un projekta īstenotājam;

56. Ministrija, balstoties uz šo noteikumu 55. punktā minēto lēmumu septiņu darbadienu laikā pēc šī lēmuma saņemšanas, pārskaita finansējumu projekta īstenotājam.

57. Vides investīciju fonds veic regulāru uzskaiti finansējuma atlikumam un katru nedēļu atjauno informāciju Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

XII. Projekta īstenotāja un atbalsta gala saņēmēja atbildība

58. Projekta īstenotājs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, uzrāda to finanšu instrumenta kontrolējošo struktūrvienību un institūciju pārstāvjiem.

59. Atbalsta gala saņēmējs četrus kalendāra gadus pēc transportlīdzekļa iegādes datuma katru gadu veic monitoringu par sasniegto transportlīdzekļa nobraukumu gadā un līdz katra nākamā gada 30 dienai pēc transportlīdzekļa iegādes datuma iesniedz Vides investīciju fondā monitoringa pārskatu. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši atbalsta gala saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par jebkuru no monitoringa gadiem pēc transportlīdzekļa iegādes datuma konstatē, ka monitoringa pārskatos norādītais kopējais transportlīdzekļa nobraukums sasniedz 52 000 km, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc iesniegtā monitoringa pārskata saņemšanas rakstveidā par to informē atbalsta gala saņēmēju, ka monitoringa saistības tiek izbeigtas.

60. Vides investīciju fondam ir tiesības piecus gadus pēc transportlīdzekļa iegādes brīža pārbaudīt projekta iesniegumā, pieteikumā atbalsta saņemšanai, projekta līgumā, pirkuma līgumā un apliecinošā dokumentācijā norādīto informāciju, tai skaitā apsekojot tirdzniecības vietu vai pārbaudot saistīto dokumentāciju, kurai projekta īstenotājam jānodrošina piekļuve vai apskatot elektromobili, kam atbalsta gala saņēmējs nodrošina piekļuvi.

61. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka atbalsta gala saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē atbalsta gala saņēmēju par atbalsta gala saņēmējam izmaksāto un atgūstamo finanšu instrumenta finansējumu. Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par atbalsta gala saņēmējam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu atbilstoši neizpildītajam elektromobiļa nobraukumam, ievērojot šo noteikumu 62. punktā noteikto kārtību.

62. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

EKIIn.l.  = (1 ‒Nekspl.) × KPFI × (1 + ECBlikme), kur:
NLīgums

EKIIn.l.  – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

Nekspl. – transportlīdzekļa nobraukums monitoringa periodā, km;

NLīgums – šo noteikumu 67. punktā noteiktai transportlīdzekļa nobraukums, km;

EKII – atbalsta gala saņēmējam piešķirtais finansējums par šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktos minētā transportlīdzekļa iegādi, euro.

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

63. Vides investīciju fonds, pieņemot lēmumu par atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu, ņem vērā ka atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjoma maksimālais apmērs nevar pārsniegt 20 % no šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.3. apakšpunktā minētajam transportlīdzeklim piešķirtā finansējuma apjoma atbilstoši šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktam.

64. Atbalsta gala saņēmējs finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem saskaņā ar šo noteikumu 62. un 63. punktu, atmaksā Vides investīciju fondam atbilstoši pirkuma līgumā noteiktajai kārtībai, savukārt Vides investīciju fonds nodrošina atgūtā finanšu instrumenta finansējuma atmaksu ministrijai.

65. Ja atbalsta gala saņēmējs Vides investīciju fonda noteiktajā termiņā nav veicis finanšu instrumenta līdzekļu, kas atzīti par neattiecināmiem, atmaksu, tā atmaksu nodrošina projekta īstenotājs.

65. Ja četru kalendāra gadu pēc transportlīdzekļa iegādes datuma ietvaros netiek veikta konkursa ietvaros iegādātā transportlīdzekļa reģistrācija uz atbalsta gala saņēmēja vārda, tad līzinga devējs, atmaksā Vides investīciju fondam atbilstoši pirkuma līgumā noteiktajai kārtībai 100 % no šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētajam transportlīdzeklim piešķirtā finansējuma apjoma, savukārt Vides investīciju fonds nodrošina atgūtā finanšu instrumenta finansējuma atmaksu ministrijai.

Back to top